Majoitusehdot

INNOTELLI ASUNTOHOTELLIN MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

1 § Sopimuksen syntyminen ja soveltamisala

Kun asiakas varaa ja maksaa Innotelli Oy:ltä huoneiston majoittumista varten ja Innotelli Oy vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten välille sitova majoitussopimus. Maksamalla varauksen majoittuja sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja.

2 § Huoneiston käyttötarkoitus ja järjestyssäännöt

Huoneistoa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Huoneistoon saa majoittua ainoastaan varausjärjestelmästä ilmenevä enimmäismäärä asukkaita. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Innotelli Oy:n varausjärjestelmään kaikkien huoneistoon asumaan tulevien henkilöiden henkilötiedot; koko nimi, osoitetiedot kotimaassa, henkilötunnukset. Jos asukkaalla ei ole suomen kansalaisuutta, niin ilmoitetaan passin numero ja kansalaisuus muiden henkilötietojen lisäksi. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Innotelli Oy:lle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua huoneistoon. Asiakas vastaa siitä, että kaikki asunnossa oleskelevat henkilöt noudattavat tämän sopimuksen huoneiston käyttöä koskevia ehtoja ja kiinteistön järjestyssääntöjä.

3 § Majoituksen maksaminen

Asiakas vastaa majoittumisen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Majoitus maksetaan etukäteen 30 päivän jaksoissa. Mikäli varattu majoitusaika on tätä lyhyempi, maksetaan majoitus kokonaisuudessaan etukäteen.

MIkäli majoitusta ei ole maksettu majoitusjakson alkuun mennessä tai eräpäivänä, peruutetaan asiakkaan saama avainkoodi maksamattoman majoitusjakson osalta.

4 § Peruutusehdot

Varauksen peruuttaminen tapahtuu Innotelli Oy:n varausjärjestelmässä.

  1. Varauksen peruuttaminen ennen majoittumisen alkamista: Voit vapaasti peruuttaa varauksen 14 päivää ennen varauksen alkamista. Jos peruutus tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen majoituksen haluttua alkamista, on Innotelli Oy:llä oikeus veloittaa puolet eli 50% varatun majoittumisjakson hinnasta.
  2. Varauksen peruuttaminen majoitusjakson alkamisen jälkeen: Jos asiakas peruuttaa asumisensa majoitusjakson jo alettua, Innotelli Oy:llä on oikeus pidättää koko etukäteen maksettu summa majoitusjaksolta.

5 § Poikkeukset peruuttamiseen

Edellisessä pykälässä esitetystä poiketen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ennen varatun majoitusjakson alkamista, jos asiakasta tai muita majoittujia kohtaa vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus.

Mikäli edellä tässä pykälässä mainittujen syiden vuoksi asiakas peruuttaa varauksen majoitusjakson jo alettua, veloitetaan asiakkaalta 4§:stä poiketen ainoastaan kuluvan majoitusjakson hinta.

Jos asiakas vetoaa edellä mainittuihin seikkoihin, tulee hänen viipymättä toimittaa luotettava selvitys Innotelli Oy:lle. Tällaisena voidaan pitää lääkärintodistusta, poliisin tutkintapöytäkirjaa tai vakuutusyhtiön lausuntoa.

Innotelli Oy:llä on oikeus veloittaa varaukseen ja peruutukseen liittyvät kulut riippumatta peruutuksen syystä.

6 § Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Asiakas saa varauksen yhteydessä avainkoodin huoneistoon. Avainkoodi aktivoituu majoitusjakson alkamispäivänä klo 16:00, jolloin huoneisto on asiakkaan käytössä. Avainkoodia ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneistoon. Asiakkaan on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat huoneistosta ja talosta lähtiessä. Sisäänkirjautuminen klo 16-22 välillä.

Huoneiston käyttöoikeus ja avainkoodin voimassaolo päättyy varatun majoitusjakson päättymispäivänä klo 11:00, jolloin huoneiston on oltava tyhjennettynä asiakkaan tavaroista. Innotelli Oy ei vastaa huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

7 § Korvaava majoitus

Jos Innotelli Oy ei pystyisi tarjoamaan varatun tyyppistä huoneistoa, tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta syystä, on Innotelli Oy:llä oikeus osoittaa asiakkaalle korvaava, vastaavan tasoinen majoitus.

8 § Huoneiston hoito ja asiakkaan vastuu

Asiakkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Majoituksen hintaan sisältyy loppusiivous. Asiakas vastaa huoneiston perussiisteyden ylläpidosta ja roskien viemisestä. Asiakas on velvollinen korvaamaan toiminnallaan aiheuttamansa erityissiivoukset, koskien myös huoneiston muita majoittujia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Innotelli Oy:lle vahingon, mikä on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuuttaan huoneistolle, huoneistoon kuuluvalle irtaimistolle tai Innotellin yhteisille tiloille tai laitteille. Sama koskee huoneiston muita majoittujia.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Innotelli Oy:lle huoneistoon kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Asiakas, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Tupakointi huoneistossa ja talon sisätiloissa on kielletty. Mikäli huoneistossa tai talon sisätiloissa on tupakoitu, veloitetaan asiakkaalta tupakoinnista aiheutuneet huolto- ja siivouskulut kokonaisuudessaan. Asuntohotellissa on savuntunnistus, jolloin tupakointi saattaa laukaista palohälytyksen koko kiinteistössä.

Innotelli Oy:ssä on valvontakamerat, vartiointi ja kulunvalvonta yleisissä ja yhteisissä tiloissa. Hiljaisuus on klo 22-7.

9 § Puutteet huoneiston kunnossa

Kaikki huomautukset liittyen huoneiston varustukseen ja kuntoon, on osoitettava majoitusjakson aikana viivytyksettä Innotelli Oy:n sähköpostiin kuvien kera. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut puutteesta majoitusjakson aikana, menettää hän oikeutensa hyvitykseen huoneiston puutteellisen kunnon tai varustuksen takia.

10 § Oikeus päästä huoneistoon

Innotelli Oy:n edustajilla on tarvittaessa oikeus päästä huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai huoneiston siivoamista varten. Majoittujan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä Innotelli Oy:n edustajalle ja esitettävä virallinen asiakirja/kortti asian selvittämiseksi.

11 § Majoitussopimuksen purkaminen

Innotelli Oy:llä on oikeus purkaa majoitussopimus päättymään välittömästi, jos asiakas tai hänen luvallaan kiinteistöllä oleva syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, mikä olennaisesti rikkoo tätä sopimusta. Innotelli Oy:llä on sopimuksen purkamisoikeus muun muassa seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä:

  • Asiakas on jättänyt majoituksen maksamatta
  • Asiakas on luovuttanut huoneiston tai avainkoodin kolmannen käytettäväksi vastoin tätä sopimusta
  • Asiakas rikkoo kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty
  • Asiakas aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuuttaan vahinkoa huoneistolle tai kiinteistölle
  • Asiakas käyttää huoneistoa sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen

Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Innotelli Oy:n suorituksessa on olennainen virhe. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti.

12 § Vastuunrajoitukset

Innotelli Oy ei vastaa majoituksen peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Innotelli Oy ei myöskään vastaa virheestä tai viivästyksestä, mikä aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.

13 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä majoitussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, tai mikäli asiakas on kuluttaja, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisessa oikeuspaikassa. Kuluttaja voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.